Algemene voorwaarden en huurvoorwaarden

Op  iedere verhuur door de BV ORFYS van een voertuig zijn volgende voorwaarden van toepassing. De huurder verklaart de geldende verkeerswetgeving stipt te zullen respecteren en dat de bestuurder van het voertuig over een geldig rijbewijs beschikt om het voertuig voor de huurperiode te besturen. De huurder zal geen bestuurder toelaten die geen geldig rijbewijs heeft.

Rubriek A : specifieke voorwaarden ivm de huur van een voertuig

Artikel A1 : De huurder  of zijn aangestelde haalt het voertuig af zoals op het contract bepaald en hij aanvaardt enkel de hieronder vermelde algemene voorwaarden en huurvoorwaarden. Eigen voorwaarden van de huurder kunnen nooit van toepassing zijn. Indien de huurder gebruik maakt van onze pickup en delivery formule, dan wordt het moment van afhaling of terugbrenging bepaald op het tijdstip dat onze logistieke partner het voertuig op de gevraagde locatie aflevert of ophaalt.

Artikel A2 : Het is verboden te roken in de voertuigen.  Indien wij merken dat er in het voertuig werd gerookt, dan zal een forfaitaire kost van 250 euro meer BTW aangerekend worden aan de huurder/bestuurder voor de interieurreiniging. Indien de verhuurder vaststelt dat er is gerookt dan moet de huurder het tegenbewijs leveren indien hij meent dat er niet is gerookt.

Artikel A3 : Netheid en staat van de voertuigen : De wagens zijn bij vertrek zowel binnen als buiten gereinigd en in propere staat. Indien het voertuig volgens de klant niet gereinigd is of niet op het check-out document aangeduide schade heeft, dan dient hij dit bij ontvangst van de wagen of voor het eerste vertrek met het voertuig en uiterlijk binnen de 2 uur na ontvangst van het voertuig via mail te melden. De melding dient te gebeuren via mail aan info@orfys.be met als bijlage enkele foto’s waarop de beweerde vuile staat of schade van het voertuig zichtbaar is samen met een foto van de kilometerstand. Indien de wagen op het einde van het huurcontract niet gereinigd is langs de binnen- of buitenzijde wordt dit aanzien als schade en zal dit aan de huurder aangerekend worden tegen een forfaitaire vergoeding van 125 euro meer BTW.   Alle opmerkingen dienen te gebeuren voor eerste vertrek met het voertuig en uiterlijk binnen de 2 uur na levering van het voertuig (zie art A1) Zo niet wordt aangenomen dat de huurder akkoord is met alle zaken welke vermeld staan op het contract, alsook op de documenten “controledocument vertrek” en “controledocument aankomst”.  Wat betreft de terug levering geldt het volgende.  De verhuurder zal de eerst volgende werkdag volgend op de ophaling van het voertuig, of in geval dat de klant het voertuig zelf afleverde in onze vestiging, een check – in document mailen aan de huurder met de staat van het voertuig. De huurder heeft dan vier uur om hierop te reageren. Doet hij dit niet dan aanvaardt hij definitief het check-in document. Iedere klacht of opmerking nadien is laattijdig en wordt niet aanvaard door de verhuurder. Ook klachten omtrent de staat van het voertuig na ontvangst van de factuur zijn laattijdig.

Artikel A4 : De hierna vermelde vrijstellingsbeperking inzake te betalen schade vervalt en de volledige schade + kosten zijn ten laste van de huurder in geval van aanrijding of schade als gevolg van het rijden door een doorgang met beperkte breedte en/of hoogte.

Artikel A5 : Onze voertuigen worden aan de huurder/bestuurder afgeleverd met een bepaalde hoeveelheid brandstof in de tank. De hoeveelheid brandstof vindt de huurder/bestuurder steeds terug op het “controledocument vertrek”. Op het einde van de huurperiode dient de huurder/bestuurder er voor te zorgen dat er minstens dezelfde hoeveelheid brandstof in het voertuig aanwezig is. Zie ook artikel B1 punt 2. Indien Orfys bv het voertuig moet tanken, dan zal dit gefactureerd worden aan de dagprijs van de brandstof meer 0.5 euro per liter exclusief btw. Bovenop de brandstofprijs rekenen wij een forfaitaire handelingskost aan van 15€ exclusief btw per tankbeurt.

Rubriek B : Algemene voorwaarden

Artikel B1 : De partijen verklaren het aantal kilometers dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist te aanvaarden.

Artikel B2 : Gedurende de tijd dat de huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van het voertuig, zoals brandstof, olie, materschade, stalling en bandenreparaties, voor rekening van de huurder.

Artikel B3 : Reparaties en onderhoud aan het voertuig zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel B4 : De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals inschrijvingsbewijs, verzekeringsbewijs, keuringsbewijs, SD-kaarten, laadkabel(s), sleutels enz. Hij zal alle kosten volgens opgave door Orfys daarvan op eerste verzoek betalen. Het terugbrengen van het gehuurde voertuig buiten de openingsuren gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk voor het voertuig tot op het ogenblik dat Orfys bv het voertuig kan nazien. Wij adviseren de huurder om in het geval dat hij/zij het voertuig terug brengt buiten de openingsuren, foto’s te nemen van het voertuig (binnen- en buitenzijde) samen met  de kilometerstand en deze onmiddellijk door te sturen naar het e-mailadres info@orfys.be.

Artikel B5 : De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er met betrekking tot de huur geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan een BA voertuigverzekering die enkel de schade aan derden dekt. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder zijn gewenst dienen voor eigen rekening te worden gesloten.

Artikel B6 : 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het voertuig en toebehoren wordt toegebracht. Ook voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet door de schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt. 2.De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk is, ook deze waarvoor de BA verzekering van het voertuig geen dekking geeft. 3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes, minnelijke schikkingen en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder worden opgelegd, voor gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, minnelijke schikkingen en administratieve sancties draagt de huurder,  in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Per boete en andere die de tussenkomst van de verhuurder noodzakelijk maken wordt een administratieve kost gerekend van 15 euro excl. BTW. De huurder verklaart er zich mee akkoord dit bedrag te betalen.

Artikel B7 : vrijstelling per schadegeval (maw zelf door de huurder te betalen bedragen) : De huurder is gehouden per schadegeval volgende bedragen zelf te betalen voor de  schade aan het gehuurde voertuig.

In geval van een ongeval met een personenwagen:

 • per  schadegeval of ongeval € 1.210,00
 • Indien de bestuurder jonger is dan 23 jaar per schadegeval of ongeval €2.420,00

In geval van een schade of ongeval met een bestelwagen / minibus:

 • per schadegeval of ongeval € 1.815,00
 • jonger dan 23 jaar per schadegeval of ongeval € 3.630,00

In geval van diefstal van het voertuig is de huurder een bedrag verschuldigd aan de verhuurder gelijk aan de waarde van het voertuig zoals hieronder forfaitair wordt bepaald volgens de categorie van het gehuurde voertuig.

Deze categorieën en bedragen exclusief btw zijn de volgende: Basic : € 15.000  –   Middleclass : € 25.000   –   Family : € 35.000   –   Business : € 50.000   –   Corporate : € 60.000   –   Premium : € 85.000

Paardenbestelwagen: € 70.000 – Van 3m³ : € 15.000   –   Van 6m³ : € 20.000   –   Van 9m³ : € 35.000€   –   Van 20m³ : € 45.000   –   Minibus : € 30.000   –  Camper : € 70.000   –   Aanhangwagen : € 25.000

Dit zijn bedragen van toepassing in mei 22 en deze worden jaarlijks op 01 mei geïndexeerd. Deze bedragen zijn van toepassing tenzij de verhuurder een hogere waarde bewijst, in welk geval dit bedrag van toepassing is. Indien de BA verzekeraar door de houding of gedrag van de huurder/bestuurder of om welke reden ook bij het schadegeval geen dekking verleent is de huurder/verhuurder de volledige werkelijke schade van en aan derden verschuldigd. Hij zal de verhuurder hiertoe steeds vrijwaren. De vrijstelling voor schade aan derden bedraagt € 500,00.

Artikel B8 : prijs en betaling : Bij aanvang van de huur dient de huurder een voorschot te betalen op de huurprijs en een waarborg van 200 euro. Dit voorschot wordt bepaald op basis van de door de huurder bij aanvang van de huur voorziene huurperiode. De prijs is steeds een minimumprijs maar kan steeds aangepast worden in functie van de werkelijke huurperiode.

De verhuurder behoudt het recht om openstaande bedragen die betrekking hebben tot de huur te verrekenen met de waarborg. Indien het voertuig bij terugkomst niet is gereinigd, niet getankt of wordt ingeleverd met eventuele schade zullen deze kosten worden aangerekend zoals hoger bepaald aan de huurder vermeerderd met een administratieve kost van €25,00. De administratieve kost voor tanken van het voertuig bedraagt €15,00. De vrijstelling kan voor bepaalde contracten anders bepaald worden. In alle gevallen is de vrijstelling welke aangegeven wordt op het contract, de enige geldende vrijstelling.  Inbegrepen kilometers zijn enkel deze zoals bepaald in de huurovereenkomst. Alle extra kilometers worden aangerekend volgens het contract,Alle facturen moeten betaald zijn binnen de 15 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet tijdig is betaald dan is een schadevergoeding van 10 % op het openstaand factuurbedrag verschuldigd. Tevens is alsdan een intrest verschuldigd vanaf factuurdatum tot de dag der algehele betaling aan volgende rentevoet :

 • voor particulieren :  de wettelijke rentevoet
 • voor ondernemers : deze volgens de wet betalingsachterstand.

Indien de verhuurder een bedrag is verschuldigd aan de huurder en hij dit bedrag niet binnen de 15 dagen nadat dit bedrag vaststaat betaalt , dan heeft de huurder recht op een schadevergoeding van 10 % naast de wettelijke rentevoeten.

Indien een factuur niet op tijd is betaald, vervallen alle gegeven kortingen en wordt de prijs zonder korting verschuldigd en worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel B 9 : In geval van ongeval, schade of diefstal, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van het voertuig,  beslag op het voertuig is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en daarna schriftelijk te bevestigen via mail naar info@orfys.be. De huurder zal bij ongeval of diefstal onmiddellijk ook aangifte doen bij de politie en het PV nummer aan de verhuurder overmaken. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade, volledig aansprakelijk zijn. De huurder dient het voertuig in dezelfde staat terug te brengen als dat hij het heeft ontvangen. Brengt hij het voertuig niet terug dan is hij eenzelfde bedrag  verschuldigd als bepaald in artikel B 7 in geval van diefstal van het voertuig, tenzij de verhuurder een hogere waarde bewijst. Indien het voertuig in beslag wordt genomen moet de huurder dit onmiddellijk melden en het beslagexploot aan de verhuurder overhandigen. Indien de verhuurder een procedure tot revindicatie moet opstarten zal de huurder alle kosten daarvoor betalen, zowel advocaat als gerechtskosten.

Artikel B 10 : 1. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder en/of bestuurder van het voertuig of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies van het voertuig toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. 2. De huurder zal verantwoordelijk zijn voor het overschrijden van het nuttige laadvermogen en/of maximum aantal toegelaten personen. De huurder erkent te weten hoeveel het voertuig mag laden en/of hoeveel personen er mogen in aanwezig zijn 3. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor zaken die de huurder in het gehuurde voertuig heeft achtergelaten bij de teruggave van het voertuig. 4. De huurder is verantwoordelijk voor alle goederen/inhoud die door hem/haar worden vervoerd. 5.De huurder zal ten allen tijde de verkeerswetgeving strikt volgen en geen goederen vervoeren die niet toegelaten zijn. Voor alle kosten, boeten edm die hierdoor ontstaan is hij exclusief aansprakelijk.

Artikel B 11 : Bij verlenging van de huurperiode, loopt de huur gewoon door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximumverlenging van de huurtijd wordt overschreden. Iedere verlenging van termijn dient per mail (info@orfys.be) aangevraagd en door de verhuurder goedgekeurd te worden, bij gebreke waarvan het voertuig onmiddellijk dient te worden teruggebracht. Indien de huurder onaangekondigd toch met het voertuig blijft rondrijden is een verhoging van de huurprijs met 15 % van toepassing.

Artikel B 12 : De huurder mag, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, zelfs om redenen van defect of ongeval, het voertuig niet zonder meer achterlaten. Hij dient hiervoor het akkoord van de verhuurder te hebben.  Zo niet zal de verhuring lopen tot het terugbrengen en de herstelling van het voertuig. De huurder blijft ook zolang verantwoordelijk voor het voertuig.

Artikel B 13 : De verhuurder kan ten allen tijde de huurwagen terug binnen roepen, voor diverse redenen. Indien daar door de huurder geen gevolg wordt aan gegeven, zal de huurder verantwoordelijk worden gesteld voor alle eventuele schade, kosten en risico’s die de verhuurder lijdt en die uit zijn houding voortvloeien.

Artikel B 14 : De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde te ontbinden en de wagen af te halen op kosten van de klant, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of indien de factuur/facturen op zijn/haar account niet correct wordt/worden betaald. De verhuurder kan het voertuig steeds ophalen met de in zijn bezit zijnde sleutel van het voertuig. Hij is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.

Artikel B 15 : De hoger vermelde beperking (vrijstelling) van de te betalen schade aan het voertuig vervalt en de volledige schade en de daaruit komende kosten zijn ten laste van de huurder en/of bestuurder in volgende gevallen:

 • vluchtmisdrijf
 • sturen onder invloed van verdovende middelen, drugs enz
 • alcoholintoxicatie en dronkenschap
 • (verkeers)ongeval zonder onmiddellijke of onvolledige aangifte
 • rijden zonder (geldig) rijbewijs.
 • aanrijding als gevolg van een doorgang met beperkte hoogte/breedte (brug, bomen, etc.)
 • een of andere gepleegd misdrijf met het voertuig

Artikel B 16 : Het voertuig mag in geen van de volgende gevallen gebruikt worden: sportwedstrijden, rally’s, betrouwbaarheidstesten, snelheidstesten, rijlessen of rijexamen. Indien dit toch gebeurt is een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 euro verschuldigd door de huurder aan de verhuurder.  Indien de verhuurder hogere schade kan bewijzen is deze hogere schade verschuldigd.

Artikel B 17 : Indien het gehuurde voertuig niet tijdig bij aanvang van de huurperiode aan de huurder kan worden afgeleverd, dan zal de verhuurder voor zoverre hij onmiddellijk over een gelijkaardig voertuig kan beschikken, een vervangingsvoertuig voorzien, zoniet kan de verhuurder om het even welk  wel beschikbaar voertuig afleveren. Bij ongeval in recht of onrecht, geeft de verhuurder het recht om tijdens de herstelduur van het voertuig een voertuig uit de laagste categorie (Basic) in te zetten voor de huurder. In beide gevallen, echter zonder verbintenis en zonder dat de huurder aanspraak kan maken op schadeloosstelling voor de opgelopen kosten of andere schade.

Artikel B 18 : Onze voertuigen zijn mogelijks uitgerust met een tracking systeem.

De huurder weet dit en is daarmee akkoord.

Artikel B 19 : Indien de huurder/bestuurder merkt dat de kilometerteller wegens technisch defect niet meer werkt, dan dient de huurder/bestuurder de verhuurder hiervan direct via mail (info@orfys.be) op de hoogte te stellen. In dat geval mag de verhuurder het werkelijk aantal gereden kilometers via een andere manier bepalen, bv. via het tracking systeem.

Artikel B 20 : Onderverhuur – Derdenbeding

 1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zo ver nodig ermee in te stemmen dat de eigendom van het Verhuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Verhuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
 2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst, zal Huurder het Verhuurde op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, als en zodra de derde afgifte van het Verhuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder tegenover de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang beëindigd. Afgifte zoals hier genoemd, dient te gebeuren aan het kantooradres van de derde dan wel op de door die derde nader aangewezen locatie.
 3. Als de situatie genoemd in artikel b zich voordoet en de derde het gebruik van het Verhuurde door Huurder zou willen voortzetten, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende voorwaarden.
 4. Het hiervoor in artikel a tot en met c bepaalde is een derdenbeding dat direct ingeroepen kan worden door de derde en kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

Artikel B 21 : Alle logistieke opdrachten vallen onder de CMR bepalingen.

Artikel B 22 : Alle klachten dienen via mail of aangetekend schrijven te worden geformuleerd binnen de acht dagen na factuurdatum, op straffe van verval. Iedere vordering lastens de verhuurder moet worden gesteld in rechte binnen de 5 maanden na het einde van de overeenkomst, op straffe van verval.

Artikel B 23 : Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Oudenaarde bevoegd, tenzij de verhuurder er voor kiest om te dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor de woonplaats van  de verweerder. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.