Hulp nodig? Voel je vrij om ons te bellen 00329/282.47.95
Call us for help Zoek hier contact met ons op

Huurvoorwaarden

Bijvoegsel aan iedere verhuurovereenkomst

 

Artikel 1

 

  1. De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist te aanvaarden.
  2. Huurder gaat akkoord met opgegeven resp. nog op te geven stand van de brandstoftank bij vertrek en terugkomst. Bij gebreke van een opgegeven stand bij vertrek wordt de brandstoftank als volledig gevuld bij vertrek aangemerkt. Dit een en ander laat onverlet het uitgangspunt dat de auto met een volledig gevulde brandstoftank in ontvangst is genomen en ook weer teruggeven dient te worden.

Artikel 2

  1. Gedurende de tijd dat de huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van de auto, zoals brandstof, olie, stalling en bandenreparaties, voor rekening van de huurder.
  2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de auto en/of inzittenden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3

Reparaties aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4

De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs enz.

Artikel 5

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de huur geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 6

  1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de auto met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voorvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de cascoverzekering gedekt is.
  2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de BA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
  3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
  4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de auto, dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huur.

Franchise bij schade of ongeval € 1210,00 Franchise jonger dan 23 jaar € 2420,00 Franchise bij bestelwagens € 1815,00

Waarborg € 200,00 wordt gereserveerd met een kredietkaart bij aanvang van de huur.

Indien de wagen niet proper binnengebracht wordt, niet getankt en met eventuele schade, zullen de kosten worden doorgerekend naar de klant, dit in vermeerdering van € 10,00 dossierkosten. Roken in de wagen is verboden. Indien er wordt gerookt zal er € 30,00 van de waarborg afgehouden worden.

Inbegrepen kilometers volgens huurovereenkomst, alle extra kilometers worden aangerekend volgens model (zie huurovereenkomst).

Artikel 7

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig daarbij horend document en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 8

Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de auto of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies van de auto toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 9

Bij verlenging van de huur, loopt de huur gewoon door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximumverlenging van de huurtijd wordt overschreden. Iedere verlenging dient per mail aangevraagd en goedgekeurd te worden.

Artikel 10

De verhuurder kan ten allen tijde de huurwagen terug binnen roepen, voor diverse redenen. Indien daar door de huurder geen gevolg wordt

aan gegeven, zal de huurder verantwoordelijk worden gesteld voor alle eventuele schade en risico’s die daaruit voortvloeien.

Artikel 11

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en de wagen af te halen op kosten van de klant, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of betaald.

Artikel 12

Ongevallen in onrecht met vluchtmisdrijf valt de volledige schade ten laste van de klant.

ORFYS BVBA

info@orfys.be

09 282 47 95

Kokerstraat 2

www.orfys.be

BE0468 340 645

9750 Zingem