Hulp nodig? Voel je vrij om ons te bellen 00329/282.47.95
Call us for help Zoek hier contact met ons op

Huurvoorwaarden

Bijvoegsel aan iedere verhuurovereenkomst

Artikel 1

 1. De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist te aanvaarden.
 2. Huurder gaat akkoord met opgegeven resp. nog op te geven stand van de brandstoftank bij vertrek en terugkomst. Bij gebreke van een opgegeven stand bij vertrek wordt de brandstoftank als volledig gevuld aangemerkt. Het niveau van de brandstoftank bij terugkomst dient gelijk te zijn als bij vertrek.  

Artikel 2

 1. Gedurende de tijd dat de huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van het voertuig, zoals brandstof, olie, marterschade, stalling en bandenreparaties, voor rekening van de huurder.

Artikel 3

Reparaties en onderhoud aan het voertuig zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4

De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals inschrijvingsbewijs, verzekeringsbewijs, keuringsbewijs, SD-kaart enz.   Het terugbrengen van het gehuurde voertuig buiten de openingsuren gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. (foto’s zijn aangewezen) 

Artikel 5

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de huur geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder zijn gewenst dienen voor eigen rekening te worden gesloten.

Artikel 6

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het voertuig met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de omniumverzekering gedekt is.
 2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de BA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 7

Vrijstelling personenwagens: 

 • per schadegeval of ongeval € 1210,00
 • jonger dan 23 jaar  € 2420,00

Vrijstelling bestelwagens / minibus: 

 • per schadegeval of ongeval € 1815,00
 • jonger dan 23 jaar  € 3630,00 

Vrijstelling schade aan derden € 500,00 
Vrijstelling roken € 150,00         

Bij aanvang van de huur dient de gehele huurperiode te worden betaald alsook een waarborg van € 200,00 die enkel wordt aanvaard via reservatie met een kredietkaart. De verhuurder behoudt het recht om alle openstaande bedragen die betrekking hebben tot de huur te verrekenen met de waarborg.  Indien het voertuig bij terugkomst niet is gereinigd, niet getankt of wordt ingeleverd met eventuele schade zullen deze kosten worden aangerekend aan de huurder en/of bestuurder vermeerderd met een administratieve kost van €19,00.  

Inbegrepen kilometers volgens de huurovereenkomst, alle extra kilometers worden aangerekend volgens overeenkomst

 

ORFYS BVBA

info@orfys.be

09 282 47 95

Kokerstraat 2

www.orfys.be

BE0468 340 645

9750 Zingem

 

 

 

Artikel 8

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van het voertuig en opgetreden met betrekking tot het voertuig en/of enig daarbij behorend document en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn. De huurder dient de verhuurder schadeloos te stellen voor het verlies van het voertuig of indien er beslag wordt op gelegd of indien een derde persoon aan wie het voertuig ter beschikking gesteld werd om gelijk welke reden niet meer in zijn bezit heeft.

Artikel 9

 1. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder en/of bestuurder van het voertuig of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies van het voertuig toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.
 2. De huurder zal verantwoordelijk zijn voor het overschrijden van het nuttige laadvermogen en/of maximum aantal toegelaten personen.
 3. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor zaken die de huurder in het gehuurde voertuig heeft achtergelaten bij de teruggave van het voertuig, hij zal, in voorkomend geval, zonder aansprakelijkheid de huurder kennis geven van deze achterlating
 4. De huurder is verantwoordelijk voor alle goederen/inhoud die door hem/haar worden vervoerd. 

Artikel 10

Bij verlenging van de huurperiode, loopt de huur gewoon door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximumverlenging van de huurtijd wordt overschreden. Iedere verlenging dient per mail aangevraagd en goedgekeurd te worden.

Artikel 11

De huurder mag, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder zelfs om redenen van defect of ongeval, het voertuig niet achterlaten zo niet zal de verhuring lopen tot het terugbrengen en de herstelling van het voertuig

Artikel 12

De verhuurder kan ten allen tijde de huurwagen terug binnen roepen, voor diverse redenen. Indien daar door de huurder geen gevolg wordt aan gegeven, zal de huurder verantwoordelijk worden gesteld voor alle eventuele schade, kosten en risico’s die daaruit voortvloeien.

Artikel 13

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en de wagen af te halen op kosten van de klant, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of betaald. 

Artikel 14

De omniumverzekering vervalt en de volledige schade en de daaruit komende kosten zijn ten laste van de huurder en/of bestuurder in volgende gevallen: 

 • vluchtmisdrijf
 • dronkenschap
 • (verkeers)ongeval zonder, laattijdige (> 48u na ongeval)         
  of onvolledige aangifte
 • aanrijding als gevolg van een doorgang met beperkte hoogte (brug, bomen, etc.)

Artikel 15

Het voertuig mag in geen van de volgende gevallen gebruikt worden: sportwedstrijden, rally’s, betrouwbaarheidstesten, snelheidstesten, rijlessen of rijexamen. 

Artikel 16

Indien het voertuig niet tijdig bij aanvang van de huurperiode aan de huurder wordt afgeleverd en bij ongeval in recht dan zal de verhuurder voor zoverre hij onmiddellijk over een gelijkaardig voertuig kan beschikken, een vervangingsvoertuig voorzien. Echter zonder verbintenis en zonder dat de huurder aanspraak kan maken op schadeloosstelling voor de opgelopen kosten of  andere schade.

Artikel 17

Onze voertuigen zijn mogelijks uitgerust met een tracking systeem