Huurvoorwaarden

Artikel  1

  1. De partijen verklaren  het  aantal  kilometers,  dat  de  kilometerteller  als  afgelegd  aangeeft,  als  juist  te  aanvaarden.
  2. Huurder  gaat  akkoord  met  opgegeven  resp.  nog  op  te  geven  stand  van  de  brandstoftank  bij  vertrek  en  terugkomst.

Bij  gebreke  van  een  opgegeven  stand  bij  vertrek  wordt  de brandstoftank  als  volledig  gevuld  aangemerkt. Het  niveau  van  de  brandstoftank  bij  terugkomst  dient  gelijk  te  zijn  als  bij  vertrek.

Artikel  2
Gedurende  de  tijd  dat  de  huurder  over  het  voertuig  beschikt,  zijn  alle  kosten  voor  het  gebruik  van  het  voertuig,  zoals  brandstof,  olie,  marterschade,  stalling  en  bandenreparaties,  voor  rekening van  de  huurder. Artikel  3 Reparaties  en  onderhoud  aan  het  voertuig  zonder  toestemming  van  de  verhuurder  zijn  voor  rekening  van  de  huurder.

Artikel  4
De  huurder  is  aansprakelijk  voor  schade  door  verlies  van  bijgeleverde  documenten,  zoals  inschrijvingsbewijs,  verzekeringsbewijs,  keuringsbewijs,  SD-kaart  enz. Het  terugbrengen  van  het  gehuurde  voertuig  buiten  de  openingsuren  gebeurt  op  eigen  verantwoordelijkheid.  (foto’s  zijn  aangewezen)

Artikel  5
De  huurder  verklaart  bekend  te  zijn  met  het  feit,  dat  er  met  betrekking  tot  de  huur  geen  andere  verzekeringen  zijn  afgesloten  dan  de  uitdrukkelijk  genoemde  verzekeringen. Eventuele  andere of  verdergaande  verzekeringen  die  door  de  huurder  zijn  gewenst  dienen  voor  eigen  rekening  te  worden  gesloten.

Artikel  6

  1. De  huurder  is  aansprakelijk  voor  alle  schade  welke  gedurende  de  huurtijd  aan  het  voertuig  met  toebehoren  mocht  worden  toegebracht  en  daaruit  voortvloeiende  gevolgschade,  al  dan niet  met  schuld  van  de  huurder  en  onverschillig  of  zulks  in  of  buiten  overmacht  geschiedt,  behalve  voor  zover  die  schade  door  de  omniumverzekering  gedekt  is.
  2. De  huurder  vrijwaart  de  verhuurder  voor  alle  schade  van  inzittenden  of  derden,  waarvoor  de  verhuurder  op  grond  van  de  wet  aansprakelijk  mocht  zijn  en  waarvoor  onder  de  BA verzekering  door  de  verhuurder  geen  dekking  mocht  worden  gegeven. 3.  De  huurder  vrijwaart  de  verhuurder  van  alle  boetes,  transacties  en  administratieve  sancties  e.d.  die  aan  de  verhuurder  mochten  worden  opgelegd  ter  zake  van  gedurende  de  huurtijd  door de  huurder  en/of  de  bestuurder  en/of  inzittenden  gepleegde  misdrijven  en  overtredingen.  Voor  dergelijke  boetes,  transacties  en  administratieve  sancties  draagt  de  huurder  in  verhouding tot  de  verhuurder,  en  voor  zover  mogelijk  ook  extern,  het  volledige  risico  en  de  volledige  verantwoordelijkheid  en  aansprakelijkheid.

Artikel  7
Vrijstelling  personenwagens: –  per  schadegeval  of  ongeval  €  1210,00 –  jonger  dan  23  jaar  €  2420,00 Vrijstelling  bestelwagens  /  minibus : – per  schadegeval  of  ongeval  €  1815,00 –  jonger  dan  23  jaar  €  3630,00 Vrijstelling  schade  aan  derden  €  500,00 Vrijstelling  roken  €  150,00 Bij  aanvang  van  de  huur  dient  de  gehele  huurperiode  te  worden  betaald  alsook  een  waarborg  van  €  200,00  die  enkel  wordt  aanvaard  via  reservatie  met  een  kredietkaart.  De verhuurder behoudt het  recht  om  alle  openstaande  bedragen  die  betrekking  hebben  tot  de  huur  te  verrekenen  met  de  waarborg. Indien het voertuig bij terugkomst niet is gereinigd,  niet  getankt  of  wordt  ingeleverd  met  eventuele  schade  zullen  deze  kosten  worden  aangerekend  aan  de  huurder  en/of  bestuurder vermeerderd  met  een  administratieve  kost  van  €19,00. Inbegrepen  kilometers  volgens  de  huurovereenkomst,  alle  extra  kilometers  worden  aangerekend  volgens  overeenkomst.

Artikel  8
In  geval  van  schade  of  verlies,  al  dan  niet  ontstaan  door  schuld  van  de  huurder  en/of  de  bestuurder  van  het  voertuig  en  opgetreden  met  betrekking  tot  het  voertuig  en/of  enig  daarbij behorend  document  en/of  enig  daarbij  behorende  andere  zaak  dan  wel  toegebracht  aan  enige  derde,  is  de  huurder  verplicht  de  verhuurder  daarvan  onmiddellijk  telefonisch  in  kennis  te stellen en  bovendien  schriftelijk  te  bevestigen.  De  huurder  is  verplicht  de  door  de  verhuurder  te  geven  instructies  op  te  volgen  en  zo  mogelijk  door  de  politie  proces-verbaal  van  het  voorval  te laten  opmaken.  Bij  nalaten  van  de  hiervoor  genoemde  kennisgeving  en  bij  niet  opvolgen  van  de  instructies  zal  de  huurder  voor  de  door  dit  verzuim  eventueel  door  de  verhuurder  te  lijden schade  aansprakelijk  zijn. De  huurder  dient  de  verhuurder  schadeloos  te  stellen  voor  het  verlies  van  het  voertuig  of  indien  er  beslag  wordt  op  gelegd  of  indien  een  derde  persoon  aan  wie  het  voertuig  ter  beschikking gesteld  werd  om  gelijk  welke  reden  niet  meer  in  zijn  bezit  heeft.

Artikel  9

  1. Voor  eventuele  kosten  en/of  schade,  welke  voor  de  huurder  en/of  bestuurder  van  het  voertuig  of  inzittenden  daarvan  mocht(en)  ontstaan  ten  gevolge  van  enige  schade  en/of  defect en/of  verlies  van  het  voertuig  toebehoren  of  aan  derden  toegebracht,  draagt  de  verhuurder  geen  aansprakelijkheid.
  2. De huurder  zal  verantwoordelijk  zijn  voor  het  overschrijden  van  het  nuttige  laadvermogen  en/of  maximum  aantal  toegelaten  personen.
  3. De  verhuurder  is  niet  verantwoordelijk  voor  zaken  die  de  huurder  in  het  gehuurde  voertuig  heeft  achtergelaten  bij  de  teruggave  van  het  voertuig,  hij  zal,  in  voorkomend  geval,  zonder aansprakelijkheid  de  huurder  kennis  geven  van  deze  achterlating.
  4. De huurder  is  verantwoordelijk  voor  alle  goederen/inhoud  die  door  hem/haar  worden  vervoerd.

Artikel  10
Bij  verlenging  van  de  huurperiode,  loopt  de  huur  gewoon  door  en  blijven  de  bepalingen  van  deze  huurovereenkomst  van  kracht,  zolang  niet  de  afgesproken  maximumverlenging  van  de huurtijd  wordt  overschreden.  Iedere  verlenging  dient  per  mail  aangevraagd  en  goedgekeurd  te  worden.

Artikel  11
De  huurder  mag,  zonder  schriftelijke  toestemming  van  de  verhuurder  zelfs  om  redenen  van  defect  of  ongeval,  het  voertuig  niet  achterlaten  zo  niet  zal  de  verhuring  lopen  tot  het  terugbrengen en  de  herstelling  van  het  voertuig.
Artikel  12
De  verhuurder  kan  ten  allen  tijde  de  huurwagen  terug  binnen  roepen,  voor  diverse  redenen.  Indien  daar  door  de  huurder  geen  gevolg  wordt  aan  gegeven,  zal  de  huurder  verantwoordelijk worden  gesteld  voor  alle  eventuele  schade,  kosten  en  risico’s  die  daaruit  voortvloeien.
Artikel  13
De  verhuurder  heeft  het  recht  de  huurovereenkomst  te  allen  tijde  zonder  rechtelijke  tussenkomst  te  ontbinden  en  de  wagen  af  te  halen  op  kosten  van  de  klant,  indien  naar  zijn  oordeel  de  auto door  de  huurder  niet  op  zorgvuldige  wijze  wordt  gebruikt  of  betaald.
Artikel  14
De  omniumverzekering  vervalt  en  de  volledige  schade  en  de  daaruit  komende  kosten  zijn  ten  laste  van  de  huurder  en/of  bestuurder  in  volgende  gevallen: –  vluchtmisdrijf –  dronkenschap –  (verkeers)ongeval  zonder,  laattijdige  (>  48u  na  ongeval)  of  onvolledige  aangifte –  aanrijding  als  gevolg  van  een  doorgang  met  beperkte  hoogte  (brug,  bomen,  etc.)
Artikel  15
Het  voertuig  mag  in  geen  van  de  volgende  gevallen  gebruikt  worden:  sportwedstrijden,  rally’s,  betrouwbaarheidstesten,  snelheidstesten,  rijlessen  of  rijexamen.
Artikel  16
Indien  het  voertuig  niet  tijdig  bij  aanvang  van  de  huurperiode  aan  de  huurder  wordt  afgeleverd  en  bij  ongeval  in  recht  dan  zal  de  verhuurder  voor  zoverre  hij  onmidde lijk  over  een  gelijkaardig voertuig  kan  beschikken,  een  vervangingsvoertuig  voorzien.  Echter  zonder  verbintenis  en  zonder  dat  de  huurder  aanspraak  kan  maken  op  schadeloosstelling  voor  de  opgelopen  kosten  of andere  schade.
Artikel  17
Onze  voertuigen  zijn  mogelijks  uitgerust  met  een  tracking  systeem.